با سلام

این هم چند تا شعر از مدیر وبلاگ در مورد محرم. اگر دوست داشتید نظر بدهید.

 

       زینب                     

آنکه دشت کربلا را ساخت زینب نام داشت

                   ساز آزادی ز جان بنواخت زینب نام داشت

آنکه چون پروانه ای در نیمه شبهای سیاه

                   گرد شمع معرفت جان باخت زینب نام داشت

ظاهرا در کربلا حق نه، بدی پیروز شد

                   آنکه بنیان بدی انداخت زینب نام داشت

پرچم از دست علمدار سپاه افتاده بود

                   آنکه آنرا تا ابد افراخت زینب نام داشت

کربلا بهر شهیدان همچنان جنات بود

                   آنکه در دشتی پر از غم تاخت زینب نام داشت

یک گلستان گشت پر پر زان گلستان بلبلی

                   بر حکایتهای آن پرداخت زینب نام داشت

کربلا از یادها میرفت چون یک واقعه

                   آنکه از یک دشت دنیا ساخت زینب نام داشت

            آخرین پرنده عشق

هر جا که شاعری ز تو آغاز میکــند

                   آن زخمهای کهنه دهـــان باز مـــیکـــند

ماندست یک نفر دگر از لشگر حـسین

                   سرباز چند ماهه علی اصــغـــر حســین

از دشمنان مهارت او گرچه کمتر است

                   اما شرافتش به همه دشمنان سر اســت

اینجا کسی نبود که گوید بــه کوفــیان

                   مردی به غیرت است نه بر زور بازوان

گل در میان خار و خسان جلوه مینمود

                   یــــک مـــرد در میان بـدان جلوه مینمود

دیوی رسید و تیر بدی در کمان گرفت

                   ناگه گلوی نازک گــل را نشـــان گرفـــت

حالا رسـید تیر و قفـس باز میــشــود

                   حالا پـــرنده در خـط پـــرواز مــیشــــود

پرواز کـرد پــرنده و ســرباز آخـریـن

                   ای کوفــیان حمایــتــتان را صـــد آفرین

حالا نشان عزت و مردی فرشـته ها

                   بستـند دسـت کودک صـحــرای کــربـــلا

وصفش نه کار شاعری و شاعران بود

                   اینجا زبـــان قــافیـطه ها ناتـــوان بــــود

از کربلا که شـــاعری آغاز مـــیکـــند

                   بــر نــاتــوانــی قــــلــــم آواز مــیـکــنـــد

                           اسب بی سوار   

ای اسب بی سوار از اینجا گذر نکن

                             با خون یال خویش غـمی بیشــتر نکن

بگذار این امید بمانـد بــه کــودکــان

                             بر کودکان حکایت مرگ پـــدر نـکــن

از خیمه ها که میگذری شیهه ای نکش

                             این زخم تازه را به کسی تازه تر نکن

زینب امید داده بــه طــفلان بــی پــدر

                             با آمـدن نـصـیحـت او بـــی اثـــر نکن

دانم که شیهه های تو از زور غصه هاست

                             این بغض را بخور و یتیمان خبر نکـن

بر خود ببال چونکه سوار تو مــرد بود

                             فکر شکست لشگر مردان به سـر نـکن

از من شنو کـه گــریـه امانم نــمــیدهــد

                             با کوفیان مشین و به جایـی سـفر نکـن

این انتظار تلخ به از نـاامــیــدی اســت

                             ای اسب بی سوار از اینـجا گــذر نکن

 شاعر :محمد نظام آبادی