سلام خدمت همراهان عزیز

پیامی که گاها دریافت میشود این است چرا بجای بحث در حجاب در مورد کنترل نگاه مردان صحبتی نمیکنید.و گاها متهم میشویم که ازادی زنان را زیر سوال میبریم.

پاسخ:

لازم است یاد اور شویم حجاب را تنها مختص زنان ندانسته و نمیدانیم.حجاب و عفاف از ریشه عفت و حجب مربوط به تمام انسانهای جامعه میشود.حجاب را برای مصونیت از اسیب دیگران و عفت را برای جلوگیری از اسیب به دیگران.مردان و زنان اگر عفت پیشه کنند جامعه از نگاه شیطانی و هوس الود پاک خواهد شد و بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع خواهد گردید.و لازم است عنوان کنیم این موضوع عفت و حجب تنها به مسائل جنسی و جلوگیری از مشکلات مربوط به این مسائل نیست.انسان عفیف دزدی نمیکند و نگاه به مال حرام ندارد و ...

سوال دیگر اینجاست که زیاد هم پرسیده میشود.

به مردان بگویید نگاه نکنند ما چرا پوششمان را حفظ کنیم آنها نگاهشان را حفظ کنند.

پاسخ:

بنده میدانم که محتمل است خودرویم را شب دزد ببرد.حال میگویم من چرا در خودرو را قفل کنم و زحمت بستن قفل فرمان و... را بکشم .دزدها ندزدند.انها مشکل دارند نه من.چرا من به زحمت بیفتم.

دفع هر خطر احتمالی واجب است.وقتی میدانم ممکن است دزد با دیدن عدم ایمنی در خودرو من به ذهنش خطور کند که خودروی من را بدزدد آنوقت چرا جلوگیری نکنم.فردا که خودروی من دزدیده شد بگویم مشکل اوست که دزد است به من چه؟

حجاب باعث میشود تا حد زیادی طمع دستیابی را برای نگاه شیطانی عده ای از بین ببریم.باعث میشود چشم ناپاک وقتی به سد حجاب ما برخورد میکند از نگاه حریص و طمع چشم پوشی کند و این حجاب ما را از خطر مصون میسازد.

وقتی ما جواهراتمان را در منظر همه بگذاریم حتی کسی که به فکر دزدیدی نیست به طمع می افتد و ما با این کار خود را در معرض خطر قرار میدهیم.

اگر به لبه پرتگاهی برویم که سنگ سستی دارد .درست است مشکل از سستی سنگ است ولی این سستی ما را با خطر مواجه خواهد کرد.

درست است که حجاب سختی خود را دارد که اگر نداشت که فرهنگسازی نمیخواست خب همه برای داشتنش دست و پا میشکستند مثل همه رفتار های انسانی.

اگر امانتداری و حفظ بیت المال فرهنگ است بخاطر سختی این عمل در مقابل عدم امانتداری است.کسی که به خاطر شرافت انسانی به سختی می افتد عملش ستودنیست وگرنه عمل اسان و لذت بخش که هرکسی به سمتش حرکت میکند.

امیدوارم توضیحات مفید بوده باشد.